Splošni pogoji poslovanja, Imperij Fitnes Zveza (IFZ) – Empire Fitness Association (EFA)
1. Uvodno
Empire Fitness Association (EFA) opravlja svoje dejavnosti na naslovu Dvorana Harvest, Dunajska cesta 190, 1000 Ljubljana, upravlja in vodi pa jo družba Empire d.o.o., Lavrica, Kamnikarjeva ulica 15, 1291 Škofljica, Matična številka: 8246491000, Davčna številka: 44912889.

Ti splošni pogoji poslovanja so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUE, 126/07, 86/09, 78/11, 38/14, 19/15, 55/17 – ZKolT in 31/18; ZVPot) ter drugo relevantno zakonodajo.

EFA si pridržuje pravico spreminjati svojo ponudbo, zlasti cene svojih programov brez predhodnega opozorila.

2. Pogoji prijave na usposabljanja in čas sklenitve pogodbe
Ti splošni pogoji so sestavni del pogodbe o nakupu storitev – usposabljanj oziroma izobraževanj (v nadaljevanju: usposabljanja), ne glede na obliko prijave. Šteje se, da je pogodba o nakupu storitev sklenjena, ko prijavitelj izpolni spletni obrazec, potrdi naročilo oziroma nakup s klikom na polje ”potrdite naročilo” in plača prejeti predračun. Razpisani termini začetkov usposabljanj so fiksni in jih lahko EFA spremeni zgolj s predhodnim obvestilom prijaviteljem, ki ga izvede nemudoma, ko izve za prestavitev, oziroma najkasneje 3 dni pred načrtovanim začetkom posameznega usposabljanja. Z nakupom usposabljanja oziroma s sklenitvijo pogodbe o nakupu storitev se prijavitelj strinja z datumom začetka izvajanja usposabljanja. Šteje se, da je prijavitelj s sklenitvijo pogodbe seznanjen tudi s temi splošnimi pogoji poslovanja.

EFA si pridržuje pravico do spremembe terminov ter si tudi pridržuje pravico do spremembe cen programov usposabljanj.

3. Izvedba usposabljanj
Usposabljanja se bodo izvedla ob zadostnem številu prijavljenih, ki je navedeno pri vsakem programu posebej. Pod 10 udeležencev, se termin ne izpelje in se vse do tedaj prijavljene prestavi na naslednji rok usposabljanja. V primeru odpovedi usposabljanj zaradi premajhnega števila udeležencev ali zaradi drugih razlogov na strani EFA, bodo do tedaj prijavljeni kandidati o tem obveščeni po e-pošti oziroma po telefonu.
4. Odstop od pogodbe
a) POTROŠNIKI
Skladno z ZVPot je potrošnik fizična oseba, ki pridobiva ali uporablja storitve za namene izven njegove poklicne ali pridobitne dejavnosti in zanje velja posebna ureditev glede nakupa blaga in storitev. Če prijavitelj z EFA sklene pogodbo na način, da je kot plačnik navedena fizična oseba (ne preko podjetja), se prijavitelj smatra za potrošnika skladno z ZVPot. Potrošnik ima pravico, da v 14 dneh od dneva sklenitve pogodbe z EFA odstopi, brez da bi mu bilo potrebno navajati razloge za svojo odločitev, če se usposabljanje še ni pričelo. Odstopno izjavo mora v navedenem roku potrošnik podati pisno, na naslov info@efaworld.com. V primeru tovrstnega odstopa preneha obveznost izpolnitve pogodbe, EFA pa mora najpozneje v 14 dneh od prejema odstopne izjave potrošniku vrniti do tedaj plačane zneske kupnine na enak način kot je bila kupnina plačana.

V primeru, da potrošnik odstopi od pogodbe po začetku izvajanja usposabljanja, se kupnina ne vrača.

b) PODJETJA Kadar se pogodba z EFA sklene na način, da je kot plačnik navedeno podjetje, lahko prijavitelj s podajo pisne izjave na naslov info@efaworld.com odstopi od pogodbe, vendar pa EFA zadrži celotno kupnino in sicer v vrednosti 100%.

5. Pritožbeni postopek in reševanje sporov
Morebitne pritožbe glede usposabljanj mora prijavitelj podati najkasneje do zaključka usposabljanj, v pisni obliki na naslov sedeža podjetja, EFA se bo do pritožbe pisno opredelil najkasneje v 8 dneh od prejema pritožbe. EFA bo vse pritožbe obravnaval zaupno in le-te ne bodo vplivale na pravice prijavitelja. EFA in prijavitelj si bosta prizadevala reševati vse morebitne spore po mirni poti, če pa to ne bo mogoče, je pristojno krajevno pristojno sodišče.
6. Politika varstva zasebnosti
a) Varstvo osebnih podatkov
V podjetju Empire d.o.o. (Kamnikarjeva ulica 15, 1291 Škofljica) spoštujemo vašo zasebnost in bomo vaše osebne podatke uporabili izključno za navedene namene. Vaše osebne podatke bomo skrbno varovali v skladu z zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov (Uredba EU 2016/679 – GDPR in Zakon o varovanju osebnih podatkov – ZVOP-1), pravili o varstvu osebnih podatkov in internimi akti našega podjetja.

1. Upravljavec osebnih podatkov
Upravljavec osebnih podatkov, ki se obdelujejo skladno s Pravili varstva osebnih podatkov, je podjetje Empire d.o.o., Kamnikarjeva ulica 15, 1291 Škofljica.

2. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov
Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov v podjetju Empire d.o.o je Žan Rečnik, dosegljiva na e-naslovu info@efaworld.si

3. Posredovanje osebnih podatkov tretjim osebam ali v tretje države
Podjetje Empire d.o.o. zbranih osebnih podatkov ne posreduje tretjim osebam ali v tretje države. Podatki se posredujejo samo na EREPS, za pridobitev mednarodno veljavne licence uspešno opravljenih kandidatov. Podatki se lahko posredujejo tudi našim poslovnim partnerjem, vendar samo z namenom zagotovitve popustov našim uspešno opravljenim kandidatom.

4. Vrste osebnih podatkov in nameni njihove obdelave
Podjetje Empire d.o.o. zbira in obdeluje osebne podatke na podlagi privolitve posameznikov ali na podlagi sklenjene pogodbe za storitve. Stranka, ki sklene pogodbo se s tem tudi strinja ter dovoljuje in daje upravljavcu EFA izrecno privolitev za uporabo in obdelovanje podatkov.

a) Obdelava na podlagi privolitve
Podjetje Empire d.o.o. zbira in obdeluje osebne podatke posameznikov za namene pošiljanja e-novic, informacij o poslovnih priložnostih ter vabila na različna usposabljanja in dogodke. Navedena obvestila se pošiljajo izključno preko elektronske pošte.

b) Varstvo osebnih podatkov
Podjetje Empire d.o.o. za zagotavljanje varovanja osebnih podatkov izvaja vse potrebne pravne, organizacijske in ustrezne logistično-tehnične postopke in ukrepe, bodisi sam na podlagi internih aktov, bodisi preko svojih pogodbenih partnerjev, tako, da se:
• varujejo prostori, oprema in sistemsko programska oprema, vključno z vhodno-izhodnimi enotami;
• varuje aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki;
• preprečuje nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih sredstvih in omrežjih;
• zagotavlja učinkovit način blokiranja, uničenja, izbrisa ali anonimiziranja osebnih podatkov;
• omogoča poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki uporabljeni in vneseni v zbirko podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje za katero se posamezni podatki shranjujejo.

c) Rok hrambe osebnih podatkov
Osebni podatki posameznika, ki so pridobljeni na podlagi privolitve, se lahko obdelujejo in hranijo, dokler obstaja namen oziroma do preklica dane privolitve posameznika. Osebni podatki posameznika, ki se obdelujejo na podlagi pogodbe, se lahko obdelujejo in hranijo še 5 let od izpolnitve pogodbenih obveznosti obeh strank. Računi se hranijo še 10 let po poteku leta, na katerega se račun nanaša v skladu z zakonom, ki ureja področje davka na dodano vrednost.

d) Pravice posameznika
Skladno z veljavno zakonodajo, ki ureja področje varstva osebnih podatkov, ima posameznik pravico dano privolitev kadarkoli preklicati, zahtevati vpogled, popravek, omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov, in sicer tako, da nas o tem obvesti pisno po pošti na naslov Empire d.o.o., Kamnikarjeva ulica 15, 1291 Škofljica ali preko elektronske pošte info@efaworld.si. Na navedeni naslov lahko posameznik poda tudi pritožbo v zvezi z obdelavo njegovih osebnih podatkov.

e) Ravnanje v primeru kršitev
V primeru kršitev varstva osebnih podatkov bo podjetje Empire d.o.o. nemudoma izvedel vse notranje in zunanje ukrepe (tehnične, organizacijske) za zaščito pravic in interesov posameznika, vsakega od prizadetih bo o tem obvestil, prav tako bo s tem seznanil pristojni nadzorni organ v Republiki Sloveniji.

Empire Fitness Association (EFA)

Dvorana Harvest;
Dunajska cesta 190
1000 Ljubljana

KONTAKT

+386 51 493 297
info@efaworld.com

      

Empire Fitness Association (EFA)

Dvorana Harvest;
Dunajska cesta 190
1000 Ljubljana

KONTAKT

+386 51 493 297
info@efaworld.com

      

USPOSABLJANJA

Usposabljanje v živo

Copyright @ 2019 Empire Fitness Association